शिपाई भरती 2023 :- 10 वी पास वर शिपाई भरती सुरू, आत्ताच अर्ज करा

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागांतर्गत पुणे/ कोकण/ नागपूर/ नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती विभागातील शिपाई (गट ड) संवर्गातील रिक्त पदांवर नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरावयाची सुविधा महाराष्ट्र शासनाच्या www.urban.maharashtra.gov.in व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर दि. २०/०९/२०२३ रोजी उपलब्ध आहे. तसेच रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयाच्या http://ese.mah.nic.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सुरु होण्याचा दिनांक दि. 20/09/23 सकाळी ११ पासून
ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक दि. 20/10/23 रात्री ११.५९ पर्यंत

 

रिक्त पदांचा तपशील

पदाचे नाव :- शिपाई

सवर्ग :- गट-ड

वेतनश्रेणी :- वेतनस्तर : एस-०१, रु.१५०००- ४७६०० अधिक नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते

एकूण पदे :- १२५

किमान शैक्षणिक पात्रता :- माध्यमिक शालांत परीक्षा 10 वी ( SSC) उत्तीर्ण

परीक्षा शुल्क :-

अराखीव (खुला) प्रवर्ग :- १०००/-

राखीव प्रवर्ग :- ९००/-

Leave a Comment